PayPayは、全国の自治会や町内会との契約受付を開始、自治会・町内会費の集金や自治会で行われるお祭...