AHSは4月25日に、次世代歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V」上で利用可能な歌声デー...